privacy statement

De Zeeuwse uitvaartverzorging De Zeeuwse uitvaartverzorging, gevestigd aan Perestraat 1 4462EC Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.zeeuwseuitvaartverzorging.nl Perestraat 1 4462EC Goes 0113-251303

Voor Zeeuws Vlaanderen 0115-785674

H.D. in den Bosch is de Functionaris Gegevensbescherming van De Zeeuwse uitvaartverzorging Hij/zij is te bereiken via info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Zeeuwse uitvaartverzorging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u

een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Zeeuwse uitvaartverzorging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- ras

- godsdienst of levensovertuiging

- gezondheid

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij

de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent

dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl, dan

verwijderen wij deze informatie.

- burgerservicenummer (BSN)

- Biometrische gegevens

- Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Zeeuwse uitvaartverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- De Zeeuwse uitvaartverzorging analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw

voorkeuren.

- De Zeeuwse uitvaartverzorging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Zeeuwse uitvaartverzorging neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De

Zeeuwse uitvaartverzorging) tussen zit. De Zeeuwse uitvaartverzorging gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem,

waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Zeeuwse uitvaartverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij

hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia >

Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

De Zeeuwse uitvaartverzorging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of

om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Zeeuwse uitvaartverzorging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Zeeuwse uitvaartverzorging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de

gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Zeeuwse uitvaartverzorging en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl. Om er zeker van te zijn dat het

verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable

zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Zeeuwse uitvaartverzorging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Zeeuwse uitvaartverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan

contact op met onze klantenservice of via info@zeeuwseuitvaartverzorging.nl